RIISTANHOITOYHDISTYKSEN TEHTÄVÄT


Riistanhoitoyhdistyksen julkiset hallintotehtävät:

  1. Metsästyslaissa tarkoitettujen ampumakokeiden sekä riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta annetussa laissa tarkoitettujen metsästäjätutkintojen järjestäminen;

  2. Riistavahinkolain 25 §:ssä tarkoitettuihin maastotarkastuksiin osallistuminen;

  3. Metsästyslain noudattamisen valvonnasta vastaavien viranomaisten avustaminen metsästyksen valvonnassa; sekä

  4. Muut riistanhoitoyhdistykselle tämän tai muun lain mukaan kuuluvat julkiset hallintotehtävät.

Riistanhoitoyhdistyksen muut tehtävät ovat:

  • Kestävän riistatalouden edistäminen;

  • Kestävän, turvallisen ja eettisesti hyväksyttävän metsästyksen edistäminen;

  • Riistanhoidon, riistaeläinkantojen kestävyyden ja elinvoimaisuuden sekä riistan elinympäristöjen hoidon ja riistaeläinten aiheuttamien vahinkojen ehkäisemisen edistäminen;

  • Metsästykseen, riistatalouteen ja riistaeläimiin liittyvien asiantuntija-, koulutus- ja neuvontapalveluiden tuottaminen sekä näihin liittyvä tiedotus ja viestintä; sekä

  • Muiden sille säädettyjen tai maa- ja metsätalousministeriön tai Suomen riistakeskuksen määräämien tehtävien suorittaminen.

"Hirvi" -akvarelli, Elisa Luhtaniemi